Den ordinære generalforsamlingen er nå avsluttet og dette er vedtakene:

Sak 1-3 gjelder godkjenning av møteinnkalling, protokollvitner og årsrapport/årsregnskap, som alle er enstemmig godkjent og vedtatt med 44 stemmer.Sak 9-11 gjelder valg av tillitsvalgte, der alle innstillingene til verv er godkjent og vedtatt.

Protokoll fra generalforsamlingen kan leses eller lastes ned fra arkivet.

AV DE ØVRIGE SAKENE ER DET FØLGENDE RESULTATER:

4. GODTGJØRELSER TIL STYRET

Ordinært styrehonorar for 2020 foreslås holdt uendret på totalt 430.000,-. Av dette utgjør 300.000,- styrelederhonorar. Totalt kr. 130.000,- foreslås fordelt etter innsats og arbeidsoppgaver på de øvrige styremedlemmene og varamedlemmene. Styret foretar denne fordelingen.

Forslag til vedtak:Styrehonoraret for 2020 settes til 430.000,- fordelt på 300.000,- i styrelederhonorar og 130.000,- i honorar til fordeling etter arbeidsmengde og oppgaver til styrets øvrige medlemmer.

Forslaget er vedtatt med 44 mot 1 stemmer

5. VEDLIKEHOLDSBUDSJETT

Styret vil fortsette arbeidet med løpende vedlikehold og generell oppgradering av bygning og fellesarealer i 2021. Budsjettpost til ordinært og løpende vedlikehold foreslås satt til 1.000.000,-. Dette skal dekke både det faste vedlikeholdet, uforutsette hendelser og mindre prosjekter.

Forslag til vedtak:Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til budsjett for vedlikehold på kr. 1.000.000,- for 2021.

Forslaget er vedtatt med 46 mot 1 stemmer

6. ASFALTERING AV INDRE PARKERINGSOMRÅDE

Styret ønsker å inngå avtale med Øst Asfalt for asfaltering, oppretting og merking av indre parkeringsområde mellom bygningen og parken. Øst Asfalt AS er entreprenøren som foresto asfalteringen av ytre parkeringsområde høsten 2020. Aktuell anleggsperiode vil være tidlig sommer 2021. Kostnaden begrenses til 500.000,- inkl. MVA.

Forslag til vedtak:Styret gis fullmakt til å inngå kontrakt med Øst Asfalt AS om asfaltering av indre parkeringsområde mellom parken og garasjerekken, for en estimert kostnad på 500.000,-.

Forslaget er vedtatt med 41 mot 3 stemmer (1 blank stemme)

7. INSTALLASJON AV LADESTASJONER

Styret foreslår å installere doble ladestasjoner på ytre parkeringsrekke, totalt 30 ladeuttak fordelt på 15 stasjoner. Disse vil være tilsvarende ladestasjonene på indre rekke som ble montert i 2017/2018. Infrastruktur og fester for nye ladestasjoner ble lagt opp i forbindelse med ferdigstillelse av parkanlegget i 2019. Ytterligere detaljer finnes i årsmeldingen under prosjekter for 2021.Installasjonen finansieres gjennom låneopptak i OBOS Banken.

Forslag til vedtak:Styret gis fullmakt til å gjennomføre installasjon av 15 doble ladestasjoner på ytre parkeringsrekke for en estimert kostnad på 1.125.000,-, finansiert gjennom låneopptak i OBOS Banken.

Forslaget er vedtatt med 36 mot 9 stemmer (1 blank stemme)

8. INNKOMNE FORSLAG

Styret har fått inn forslag om installasjon av manuelle brannmeldere i hver etasje, samt utarbeidelse av opplegg og rutiner for evakuering ved brann. Det er tidligere gjort utredninger av brannvern og -beredskap, men det er ikke noe i veien for at det kan gjøres en ny faglig vurdering. Styret foreslår at dette gjøres gjennom borettslagets samarbeidspartner Firesafe AS. I den grad varslingssystem kan installeres uten store investeringer forutsettes det at styret bestiller dette uten ytterligere vedtak i Generalforsamlingen.

Forslag til vedtak:Styret engasjerer Firesafe AS for en gjennomgang og vurdering av ytterligere brannverntiltak i bygningen, spesielt med tanke på installasjon av manuelle brannmeldere i hver etasje.

Forslaget er vedtatt med 42 mot 2 stemmer (1 blank stemme)

Dette betyr at det vil bli asfaltert på indre parkeringsområde og installert ladestasjoner for alle utendørs parkeringsplasser i løpet av 2021. Dette kommer i tillegg til utskiftingen av heisanlegget, som er vedtatt og avtalt på tidligere generalforsamlinger. Utskiftingen av heisene vil starte opp rundt månedsskiftet august/september og vil vare til vinteren 2022.Styret takk for deltagelsen på årsmøtet og håper alle vil få glede av de prosjektene og tiltakene som er vedtatt.