Onsdag 31. august kl. 18:00 vil blir det beboermøte for gjennomgang og diskusjon rundt energisparetiltak.

OBOS Prosjekt har utarbeidet en rapport etter gjennomgang av mulige tiltak. Styret vil ikke anbefale utbygging eller installasjoner i denne omgang, men ønsker at beboerne selv tar stilling til dette og evt. fremmer forslag om tiltak til Generalforsamlingen.

Det er primært to tiltak som fremheves som antatt lønnsomme: Varmegjenvinningsanlegg for ventilasjonsanlegget og solceller på taket. Begge disse tiltakene er knyttet til oppvarming av varmtvann, som er den eneste måten borettslaget kan energieffektivisere i større omfang. Det øvrige energiforbruket for fellesdrift er enten helt nødvendig eller allerede endret til energieffektive løsninger.

Kort oppsummert vil kostnadsestimatene for de to tiltakene se slik ut

SOLCELLEANLEGG

Kostnad: Ca. 3,5 millioner. I tillegg kommer omtekking av tak og bygging av evt. forsterkning og tilpasning til solcelleanlegg, med beregnet kostnad på 1-1,5 milliober. Totalt er det snakk om en kostnadsramme på ca. 5 millioner, hvorav taktekkingen vil være et nødvendig tiltak innen 5-10 år uansett.

Nedbetalingstid anslått til 6-7 år med en gjennomsnittlig strømpris i perioden på 1,6 kr/kWh.Det påløper også årlige service- og vedlikeholdskostnader beregnet til ca. 5.000,-.

For at dette tiltaket skal oppnå den beregnede lønnsomheten er det også en forutsetning at overskuddsstrøm kan selges tilbake til nettet. Slikt salg har historisk sett vært dårlig betalt og det er usikkert om dette i det hele tatt er mulig uten ytterligere installasjoner og investeringer i teknisk infrastruktur.

VARMEPUMPEANLEGG FOR VENTILASJON

Kostnad: Ca. 2,8 millioner.

Nedbetalingstid anslått til 9-10 år med en gjennomsnittlig strømpris i perioden på 1,6 kr/kWh.Det påløper årlige service- og vedlikeholdskostnader beregnet til ca. 25.000,-. Det ligger en usikkerhet i estimatene på ca. 15%, men OBOS Prosjekt oppgir at usikkerheten har vært økende.

Styret vil foreløpig ikke anbefale at det settes i gang tiltak som nevnt over. Det dreier seg om store investeringer med et relativt usikkert potensiale for innsparing, i tillegg til at det pådrar borettslaget betydelige drifts- og vedlikeholdskostnader. Vi befinner oss i en uoversiktlig og situasjonen rundt utviklingen av strømpris, mulighet for støtte til energisparetiltak og mulighet for tilbakesalg av strøm.

Styret mener derfor at det foreløpig kan være mer fornuftig å se på individuelle sparetiltak for hver leilighet fremfor å gjøre store investeringer i felles energisparetiltak knyttet til varmtvannet. Selv om oppvarming av varmtvann er den største enkeltposten i borettslagets felles energikostnader, er det fortsatt en begrenset utgift og et begrenset potensiale for innsparing. Styret mener at individuelle tiltak foreløpig vil ha større effekt på beboernes totale energiutgifter.