Protokollen fra årest ordinære generalforsamling 4. juni 2019 er nå klar og distribuert til andelseierne. Protokollen kan også lastes ned som PDF.


Ordinær generalforsamling 4. juni 2019

Protokoll

 1. Konstituering
  a. Valg av møteleder.
  b. Godkjenning av de stemmeberettigede.
  c. Valg av referent til å føre protokoll og minst én andelseier som protokollvitne.
  d. Godkjenning av møteinnkallingen

  Vedtak:
  a) Are Solberg godkjent som møteleder.
  b) De stemmeberettigede godkjennes med 37 berettigede og 1 fullmakt.
  c) Kaja Dahl-Svarva fører protokoll, Zabia Elamin velges som protokollvitne.
  d) Møteinnkallingen godkjennes.
  Alle vedtak er enstemmige.

 2. Styrets årsberetning for 2018
  Det ble gjort en gjennomgang av gjennomførte og pågående prosjekter. Det ble gjort spesielt rede for status i heisprosjektet, der det blir aktuelt å sette opp et eget vedtaksdyktig beboermøte når det foreligger et svar fra entreprenøren i juni.
 3. Regnskap for 2018, revisors beretning
  Se detaljer for regnskap, budsjett og balanse bakerst i årsmeldingen. Revisors beretning vil bli fremlagt på generalforsamlingen og kan også leses i årsberetningen.

  Vedtak:
  Årsberetningen og regnskapet godkjennes. Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.
  Vedtaket er enstemmig.

 4. Godtgjøring til styret
  Ordinært styrehonorar for 2019 foreslås økt med 20.000,- til totalt 450.000,-. Av dette utgjør 300.000,- styrelederhonorar, som foreslås holdt uendret.

  Vedtak:
  Styrehonoraret for 2018 holdes uendret på totalt 430.000,-. Økning i styrehonorar for 2019 tas opp ved neste ordinære generalforsamling.

 5. Ferdigstillelse av parken
  Det ble redegjort for styrets ønske om å sluttføre grunnstrukturen for parken med legging av brostein langs resterende lang- og kortside, gangtraséer, brolagt område for sittegrupper, lyslegging og infrastruktur for fremtidig utvidelse av ladeanlegget. Det ble understreket at videre beplantning, møblering og detaljert bruk legges til et fremtidig møte eller prosjektgruppe.

  Vedtak:
  Styret gis fullmakt til å ferdigstille parkprosjektet i 2019 til en beregnet kostnad på ca. 900.000,- inkludert et prosjektstyringshonorar på kr. 100.000,-.
  Vedtaket er enstemmig.

 6. Vedlikeholdsbudsjett
  Styret vil fortsette arbeidet med større og mindre vedlikehold og generell oppgradering av bygning og fellesarealer i 2019. Budsjettpost til ordinært og løpende vedlikehold foreslås satt til 1.200.000,-. Dette skal dekke både det faste vedlikeholdet, uforutsette hendelser og mindre prosjekter som er planlagt, blant annet:
  • Bytte av indre inngangsdører i hovedinngang.
  • Oppussing og innredning av vaskekott for å bedre arbeidsforholdene for personalet som renholder bygningen.
  • Oppussing av berederrommet.
  • Oppussing av ytre sykkelbod i nordlig ende.
  • Transformator for ventilasjonsanlegget.

  Vedtak:
  Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til budsjett for vedlikehold på kr. 1.200.000,- for 2019.
  Vedtaket er enstemmig.

 7. Endring i husordensregler
  Styret har mottatt flere henvendelser om defekte motorsykler og sykler som oppbevares på borettslagets parkeringsplasser og i sykkelbodene. Det er svært begrenset plass for parkering av MC/moped og
  sykler utenfor bygningen og i sykkelbodene og disse plassene må derfor begrenses strengt til parkering av kjøretøy i jevnlig bruk. Motorsykkelparkeringen skal heller ikke brukes til vinterlagring av kjøretøy.
  Husordensreglene §4.2 inneholder allerede regler om oppbevaring og fjerning av sykler i boder og ellers på fellesområdet. Styret ønsker i tillegg å ta inn et eget tilsvarende punkt som gjelder motorsykler og mopeder.

  Vedtak:
  Husordensreglenes tillegges et punkt §4.10:
  “Motorsykler og mopeder kan kun parkeres på egen oppmerket og skiltet plass. Parkering er kun tillatt for registrerte kjøretøy i jevnlig bruk. Vinterlagring  er ikke tillatt. Feilparkerte eller defekte/
  ubrukte/vinterlagrede kjøretøy kan med 14 dagers varsel plassert på kjøretøyet og/eller ved kontakt med eier fjernes for eiers regning og risiko. Parkerte kjøretøy som hindrer normal ferdsel eller er til stor ulempe kan fjernes uten varsel.”
  Vedtaket er enstemmig.

 8. Regulering av felleskostnader
  Styret å øke felleskostnadene med 2,5% gjeldende fra 1. september 2019.
  Vedtak:
  Felleskostnadene økes med 2,5% gjeldende fra 1. september 2019.
  Vedtaket er enstemmig.
 9. Valg
  • Styreleder Are Solberg stiller til gjenvalg for 1 år under forutsetning av generalforsamlingens godkjenning av styrehonorar.
  • Nestleder/styremedlem Monica Lovasz stiller til gjenvalg for 1 år.
  • Styremedlem May Våtvik har ett år igjen av sin valgte periode fra 2018.
  • Styremedlemmene Hannah Hildonen og Paul Gløersen foreslås valgt som varamedlemmer for ett år.
  • Tidligere varamedlemmer Silje Hjørungnes og Mattias Friberg foreslås begge valgt som nye styremedlemmer for ett år.

  Valgkomiteens innstilling:
  Valgkomiteen har i samråd med styret kommet fram til følgende innstilling (alle med adresse Dynekilgata 15):

  Leder: 
  Are Solberg Gjenvalg 1 år

  Styremedlemmer:
  Monica Lovasz Gjenvalg 1 år
  Silje Hjørungnes Nyvalg 1 år
  Mattias Friberg Nyvalg 1 år
  May Våtvik Gjenstår 1 år

  Varamedlemmer:
  Hannah Hildonen Nyvalg 1 år
  Paul Gløersen Nyvalg 1 år
  Per Koren Nesheim Gjenvalg 1 år
  Paul Hansen Gjenvalg 1 år

  Delegert til OBOS’ generalforsamling:
  Are Solberg Delegat
  Monica Lovasz Vara

  Valgkomité:
  Jorunn Holstvold Gjenvalg 1 år

  Vedtak:
  Valgkomitéens og styrets innstilling til styre og delegater for perioden 2018/2019 vedtas. 
  Vedtatt ved akklmasjon.

Oslo, 4. juni 2019

Are Solberg (s)            Monica Lovasz (s)

Kaja Dahl Svarva (s)            Zabia Elmain (s)