Dynekilgata 15 Borettslag

1. Indre orden
 1. Større bygningsmessige forandringer skal godkjennes av styret.
 2. Leieboerne plikter å ta vare på sin leilighet på en slik måte at den ikke blir påført skade som forringer verdien.
 3. Det er ikke tillatt å utføre elektrisk-, rørlegger- eller annet fagarbeid på egen hånd. Det forlanges at godkjente håndverkere benyttes til slike arbeider.
 4. Banking, boring eller annet støyende arbeid i leilighetene må begrenses så godt det lar seg gjøre. Slikt arbeid er kun tillatt på hverdager mellom kl. 7:30 og 20:00 og på lørdager mellom kl. 9:00 og 16:00. Fra lørdag kl. 16.00 til mandag kl. 7.30 samt på søn- og helligdager skal det være stille. Særlig støyende arbeider som pigging av gulv og omfattende murboring skal bare gjøres i tidsrommet mellom 7:30 og 16:00 på hverdager.
 5. Det skal være ro i leiligheter, trappeoppganger, korridorer og balkonger fra 23.00 til kl. 7.30 på hverdager og lørdag samt hele søndag.
 6. Ved fest, så vel som all annen adferd, henstilles det til leieboerne å vise hensyn, slik at naboer ikke unødig blir forstyrret. Det oppfordres til å sette opp nabovarsel dersom det skal arrangeres selskap som støyer. Nabovarsel fritar imidlertid ikke fra husordensreglene og tidene som er fastsatt der.
 7. Det må ikke drives musikkøvelse utover de tidsfrister som er angitt under punkt 4.
 8. Dyr som er til sterk sjenanse for andre leieboere, kan fjernes etter styrets anmodning.
 9. Tvister som ikke avgjøres i minnelighet, bringes inn for styret.
2. Ytre orden
 1. Det er ikke tillatt å hensette ting som skal kastes i borettslagets fellesrom, herunder trapper og korridorer.
 2. Røyking eller bruk av bart lys er ikke tillatt i garasje, heis, kjeller eller trapperom.
 3. Det er strengt forbudt å kaste sigarettstumper, halvrøkte sigaretter og lignende fra balkongene. Dette medfører stor brannfare og bidrar til forsøpling og mistrivsel.
 4. Det er ikke tillatt å banke eller riste tøy fra balkongene.
 5. Styret ber om at beboere viser hensyn når de vanner blomster på sine balkonger, slik at vann ikke renner til naboer under. Vann blandet med jord renner da nedover balkongfasade og glass og spruter inn på naboers balkongmøbler og klesvask.
 6. Grilling på balkonger tillates kun med elektrisk grill eller gassgrill. Engangs- eller kullgrill er ikke tillatt.
 7. Det er ikke tillatt med gardiner på balkongen for dem med innglassing.
 8. Alle ytterdører skal alltid være låst. Dører mellom korridor og trapp skal alltid være lukket. Den som åpner vinduer i trappeoppganger for lufting, er selv ansvarlig for å lukke. Det er ikke tillatt å åpne disse vinduene i regnvær og sterk vind.
 9. Mating av fugler på balkonger og i fellesarealer er ikke tillatt.
3. Avfallshåndtering
 1. Alt husholdningsavfall som kastes i søppelbrønnene skal være godt innpakket.
 2. Glass og metaller, papp og papir, olje og malingsrester er spesialavfall og må ikke kastes i søppelbrønnene, men leveres ved kommunalt returpunktet.
 3. Lystoffrør og sparepærer leveres i forretningen når du kjøper nytt. Likeså plikter forretningene å ta gamle hvite- og brunevarer i retur når du kjøper nytt.
4. Fellesområdet
 1. Kjøretøy parkeres etter gjeldende regler oppslått på skilt ved innkjøring og på fellesarealer. Parkering og stans må aldri hindre fri ferdsel. Unødig støy eller rusing av motor må unngås. Biler skal ikke stå på tomgang utenfor blokka, da støy og lukt sjenerer beboere i de nederste etasjene.
 2. Sykler hensettes på anviste plasser. Styret kan uten varsel fjerne ødelagte eller åpenbart hensatte sykler som står plassert på sykkelparkering utenfor kjellerinngang eller i boder. Sykkelboder er reservert for sykler i jevnlig bruk. Styret rydder bort sykler som ikke blir merket ved årlige dugnader.
 3. Beboerne plikter å verne om plener og beplantning i anlegget. Papir eller annet avfall må ikke kastes utover.
 4. Lufting av hunder er ikke tillatt på borettslagets område.
 5. Spørsmål vedrørende vaktmesteroppgaver rettes til styret. Borettslaget har ingen ansatt vaktmester, men løser løpende oppgaver på egnet måte ved hjelp av interne eller eksterne tiltak.
 6. Reklame, aviser og annet som den enkelte får i sin postkasse skal aldri legges igjen i fellesarealene, men håndteres av den enkelte.
 7. Oppslag skal kun henges opp på beboertavlen ved kjellerinngagen og ikke i heis. Det er kun varsel fra styret som kan henges opp i heisene.
 8. Det er ikke lov å bruke fellesarealer til oppbevaring av hensyn til brannsikkerheten.  Alle barnevogner o.l. i korridorene må flyttes inn i leilighetene eller på balkongen. Møbler og barnevogner som blir stående i korridorer vil bli fjernet på eiers risiko og regning.
 9. Ved oppussing skal bygningsavfall og annet materiell enten oppbevares i leiligheten eller fjernes fortløpende. Det er ikke tillatt å plassere avfallssekker eller bestille container på eget initiativ for deponering av avfall. Dersom det er spesielle avfallsforhold ber vi om at styret kontaktes for å avtale en løsning på dette.
 10. Motorsykler og mopeder kan kun parkeres på egen oppmerket og skiltet plass. Parkering er kun tillatt for registrerte kjøretøy i jevnlig bruk. Vinterlagring er ikke tillatt. Feilparkerte eller defekte/ubrukte/vinterlagrede kjøretøy kan med 14 dagers varsel plassert på kjøretøyet og/eller ved kontakt med eier fjernes for eiers regning og risiko. Parkerte kjøretøy som hindrer normal ferdsel eller er til stor ulempe kan fjernes uten varsel.