Det blir avholdt beboermøte om oppgradering av parkanlegget i Dynekilgata 15 Borettslag mandag 12. august 2019 kl. 18:00 i styrerommet i kjelleren.

Oppgraderingen av parkanlegget skal etter planen starte opp i uke 33 med blant annet graving og fjerning av de gamle motorvarmerne og fundamentene til disse. Det er planlagt steinlegging langs østre ytterkant, opplegg av infrastruktur for ladestasjoner, steinlegging av kortside sør, fundamentering for lavt gjerde, opplegg av steinlagte traséer gjennom parken og lysmaster eller annet lysopplegg.

I forbindelse med planleggingen har spørsmålet om eventuell felling av det nordligste treet kommet opp ettersom dette skaper flere problemstillinger både for sikkerhet, vedlikehold og gjennomføringen av det planlagte arbeidet.

Det har flere ganger skjedd at greiner har falt ned fra dette treet og truffet parkerte biler under. Etter kraftige uvær ligger det ofte greiner på bakken rundt treet. Det har nylig blitt gjort omfattende trepleie på alle trærne i parken, så det er ikke mangel på dette som er årsaken.
Samtidig utgjør plasseringen av dette treet et stadig problem for vedlikehold av området, blant annet:

  • Det blir ikke klippet gress i nærheten av parkerte biler av fare for skade på bilene. Så lenge treet står der kan det ikke steinlegges og det vil derfor ikke bli klippet gress i dette området.
  • Skudd og greiner som vokser ut på stammen lager raskt et “villniss” rundt dette treet. Disse kan ikke klippes eller trimmes så lenge det står biler plasser rett ved, noe det selvfølgelig gjør så lenge det er parkeringsplasser der.
  • Løse greiner som står i fare for å falle ned kan ikke beskjæres uten en større flytting av biler og sikring av området under. Slikt arbeid kan derfor ikke gjøres som del av et løpende vedlikehold. Det blir både dyrt, komplisert og arbeidskrevende å måtte gjøre store tiltak med lange varslingsfrister og avtaler med gartner etc. for hver gang det må gjøres vedlikehold rundt og på dette treet.

I tillegg skaper plasseringen av treet naturligvis også store problemer for steinlegging, opplegg av infrastruktur for lading og øvrig ferdigstillelse av parkanlegget slik det er planlagt. Dersom vi beholder treet vil det ikke være mulig å steinlegge eller legge opp ladeinfrastruktur på langsiden i det øvre ømrådet av parken.

Et alternativ til felling er at vi avvikler 4-6 parkeringsplasser øverst på området slik at det blir mulig å komme til for vedlikehold. Dette vil imidlertid gi et inntektstap for borettslaget på 30-40.000,- pr. år og vil naturligvis ikke være populært blant dem som har bil og ønsker parkering.

Uten felling vil det ikke være mulig å steinlegge langs ytterkant på de 6 øverste plassene. Det er også på disse plassene bilene står tettest opp mot kanten og/eller inn over parken. Det er derfor heller ikke mulig å klippe gress og ugress i dette området langs kanten. Steinlegging gjøres primært for å lette vedlikehold og adgang til kantsonen slik at parken kan beholdes pen og ryddig.

Styret har mottatt både støtteerklæringer og motforestillinger rundt en eventuell felling av treet, og det er naturligvis ingen enkel sak å felle et tre som har stått på samme plass i hele borettslagets historie. Det knytter seg både følelser og miljømessige hensyn til en slik avgjørelse. Samtidig er det viktig at beboerne er klar over at det også får konsekvenser for utbygging og vedlikehold av parken dersom treet beholdes.

Hensikten med beboermøtet er å få luftet ulike synspunkter, drøftet eventuelle alternativer og få en avgjørelse på videre fremdrift på prosjektet. Et mulig alternativ er at hele prosjektet legges på is inntil videre eller skrinlegges helt, alternativt overføres til en ekstern prosjektledelse for videre arbeid. Det er et omfattende arbeid å legge nye planer for området, og styret har ikke kapasitet til å gjøre alt dette arbeidet på nytt.