Årets ordinære generalforsamling avholdes tirsdag 4. juni kl. 18:00 i styrerommet i Dynekilgata 15. Husk å fylle ut og ta med fremmøteseddel dersom du ønsker å stemme ved generalforsamlingen. Fremmøteseddel kan klippes ut fra årsmeldingen eller lastes ned her. Det vil også ligge fremmøtesedler for utfylling ved inngangen til generalforsamlingen.

Årsmeldingen med innkalling og dagsorden for generalforsamling kan nå lastes ned eller leses på nettsidene. Den er også delt ut til andelseierne. Nedenfor kan du lese dagsorden for generalforsamlingen.

DAGSORDEN

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
DYNEKILGATA 15 BORETTSLAG
TIRSDAG 4. JUNI KL. 18:00
1. KONSTITUERING
 • Valg av møteleder.
 • Godkjenning av de stemmeberettigede.
 • Valg av referent til å føre protokoll og minst én andelseier som protokollvitne.
 • Godkjenning av møteinnkallingen
2. STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2018

Kort gjennomgang av borettslagets status og formål, styrets sammensetning, forretningsførsel, forsikringssaker og styrets arbeid. Detaljer om dette kan leses i årsberetning.

3. REGNSKAP FOR 2018, REVISORS BERETNING

Se detaljer for regnskap, budsjett og balanse bakerst i årsmeldingen. Revisors beretning vil bli fremlagt på generalforsamlingen og kan også leses i årsberetningen.

Forslag til vedtak:
Årsberetningen og regnskapet godkjennes. Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.

4. GODTGJØRING TIL STYRET

Ordinært styrehonorar for 2019 foreslås økt med 20.000,- til totalt 450.000,-. Av dette utgjør 300.000,- styrelederhonorar, som foreslås holdt uendret. Økningen på 20.000,- går i sin helhet til økt styrehonorar for de øvrige styremedlemmene og varamedlemmene.

Forslag til vedtak:
Styrehonoraret for 2019 settes til 450.000,- fordelt på 300.000,- i styrelederhonorar og 150.000,- i honorar til fordeling etter arbeidsmengde til styrets øvrige medlemmer.

5. Ferdigstillelse av parken

Styret ønsker å sluttføre det påbegynte arbeidet med oppgradering av parken i 2019, deriblant legging av brostein langs resterende lang- og kortside, gangtraséer, brolagt område for sittegrupper, lyslegging, møblering og infrastruktur for fremtidig utvidelse av ladeanlegget.
Beregnet kostnad for prosjektet er anslått til 800.000,-. I tillegg ber styret om at det settes av kr. 100.000,- i prosjektstyringshonorar som fordeles etter arbeidsinnsats i styret.

Forslag til vedtak:
Styret gis fullmakt til å ferdigstille parkprosjektet i 2019 til en beregnet kostnad på ca. 900.000,- inkludert et prosjektstyringshonorar på kr. 100.000,-.

6. Vedlikeholdsbudsjett

Styret vil fortsette arbeidet med større og mindre vedlikehold og generell oppgradering av bygning og fellesarealer i 2019. Budsjettpost til ordinært og løpende vedlikehold foreslås satt til 1.200.000,-. Dette skal dekke både det faste vedlikeholdet, uforutsette hendelser og mindre prosjekter som er planlagt, blant annet:

 • Bytte av indre inngangsdører i hovedinngang.
 • Oppussing og innredning av vaskekott for å bedre arbeidsforholdene for personalet som renholder bygningen.
 • Oppussing av berederrommet.
 • Oppussing av ytre sykkelbod i nordlig ende.
 • Transformator for ventilasjonsanlegget.

Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til budsjett for vedlikehold på kr. 1.200.000,- for 2019.

7. Endring i husordensregler

Styret har mottatt flere henvendelser om defekte motorsykler og sykler som oppbevares på borettslagets parkeringsplasser og i sykkelbodene. Det er svært begrenset plass for parkering av MC/moped og sykler utenfor bygningen og i sykkelbodene og disse plassene må derfor begrenses strengt til parkering av kjøretøy i jevnlig bruk. Motorsykkelparkeringen skal heller ikke brukes til vinterlagring av kjøretøy.
De indre sykkelbodene må begrenses til bruk for sykler som er intakte og brukbare, i jevnlig bruk og som tilhører beboere i blokka.
Husordensreglene §4.2 inneholder allerede regler om oppbevaring og fjerning av sykler i boder og ellers på fellesområdet. Styret ønsker i tillegg å ta inn et eget tilsvarende punkt som gjelder motorsykler og mopeder.

Forslag til vedtak:
Husordensreglenes tillegges et punkt §4.10:

“Motorsykler og mopeder kan kun parkeres på egen oppmerket og skiltet plass. Parkering er kun tillatt for registrerte kjøretøy i jevnlig bruk. Vinter-
lagring er ikke tillatt. Feilparkerte eller defekte/ubrukte/vinterlagrede kjøretøy kan med 14 dagers varsel plassert på kjøretøyet og/eller ved kontakt med eier fjernes for eiers regning og risiko. Parkerte kjøretøy som hindrer normal ferdsel eller er til stor ulempe kan fjernes uten varsel.”

8. Regulering av felleskostnader

For å følge den normale prisutviklingen foreslår styret å øke felleskostnadene med 2,5% gjeldende fra 1. september 2019.

Forslag til vedtak:
Felleskostnadene økes med 2,5% gjeldende fra 1. september 2019.

9. Valg
 • Styreleder Are Solberg stiller til gjenvalg for 1 år under forutsetning av generalforsamlingens godkjenning av styrehonorar.
 • Nestleder/styremedlem Monica Lovasz stiller til gjenvalg for 1 år. Styremedlem May Våtvik har ett år igjen av sin valgte periode fra 2018.
 • Styremedlemmene Hannah Hildonen og Paul Gløersen foreslås valgt som varamedlemmer for ett år.
 • Tidligere varamedlemmer Silje Hjørungnes og Mattias Friberg foreslås begge valgt som nye styremedlemmer for ett år.

Valgkomiteens innstilling:
Valgkomiteen har i samråd med styret kommet fram til følgende innstilling (alle med adresse Dynekilgata 15):

 • Leder:
  Are Solberg, Gjenvalg 1 år
 • Styremedlemmer:
  Monica Lovasz, Gjenvalg 1 år
  Silje Hjørungnes, Nyvalg 1 år
  Mattias Friberg, Nyvalg 1 år
  May Våtvik, Gjenstår 1 år
 • Varamedlemmer:
  Hannah Hildonen, Nyvalg 1 år
  Paul Gløersen, Nyvalg 1 år
  Per Koren Nesheim, Gjenvalg 1 år
  Paul Hansen, Gjenvalg 1 år
 • Delegert til OBOS’ generalforsamling:
  Are Solberg (Delegat)
  Monica Lovasz (Vara)
 • Valgkomité:
  Jorunn Holstvold Gjenvalg 1 år

Forslag til vedtak:
Valgkomitéens og styrets innstilling til styre og delegater for perioden 2018/2019 vedtas.

Oslo, 20.05.19

Styret,
Dynekilgata 15 Borettslag