Bruksoverlating (utleie) av leilighet

Formålet med borettslaget er å gi andelseierne bruksrett til egen bolig. Det vil si at det ikke er tillatt å fritt leie ut sin andelsleilighet i borettslaget uten at man har søkt om bruksoverlating og fått godkjent dette av styret.
 
Hovedregelen er at man må ha bodd i boligen i minst et av de to siste årene for å få tillatelse til å leie ut. Får man godkjent utleien så kan man leie ut for opptil tre år.
 
Husk at utleie uten styrets samtykke ikke er tillatt og kan få konsekvenser for ditt eierforhold.
 
Søknad anbefales å sendes inn via Vibbo:
  • Du kan søke om bruksoverlating ved å gå inn på MenyVibbo, der velger du Min bolig og Legg til beboer.
  • Når du velger Leietaker får du opp felter som må fylles ut for å søke om bruksoverlatingen.
  • Du må oppgi navn, telefonnummer og fødselsdatoen til leietaker. Deretter må du oppgi antall personer og eventuelle hunder eller katter som skal bo der. Du må også legge inn leieperiode og om du er i nær slekt med leietaker.
  • Når søknaden er sendt vil både eier og styret motta en e-post som bekrefter søknaden. Du ser også en markering under Min bolig om at det er søkt om bruksoverlating. Du vil kunne se søknaden og ha muligheten til å slette den, hvis det skulle være noe feil.
  • Gebyr for behandling av søknad om bruksoverlating vil tilfalle søkeren (priser og vilkår vil fremkomme før søknaden sendes inn).

Dersom du ikke ønsker å sende inn søknad via Vibbo, kan du laste ned Skjema for utleie her. Du kan fylle ut skjemaet på nett, men du må skrive ut og signere det utfylte skjemaet og legge det i styrets postkasse. Styret vil gi skriftlig tilbakemelding innen 4 uker. Nedenfor kan du lese om regelverket for utleie.

Borettslagslovens regler om overlating av bruk:

II Overlating av bruken til andre

§ 5-3. Overlating av bruken

Andelseigaren kan ikkje utan samtykke frå styret overlate bruken av bustaden til andre ut over det som følgjer av §§ 5-4 til 5-6.

§ 5-4. Overlating av bruken når andelseigaren sjølv bur i bustaden

Ein andelseigar som sjølv bur i bustaden, kan overlate bruken av delar av bustaden til andre. I tillegg kan andelseigaren overlate bruken av heile bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året.

0 Endra med lov 10 apr 2019 nr. 13 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 10 apr 2019 nr. 474).

§ 5-5. Overlating av bruken for opp til tre år

Med godkjenning frå styret kan andelseigaren overlate bruken av heile bustaden til andre for opp til tre år dersom andelseigaren sjølv eller ein person som nemnt i § 5-6 første ledd nr. 3, har butt i bustaden i minst eitt av dei to siste åra. Godkjenning kan berre nektast dersom brukarens forhold gir sakleg grunn til det. Godkjenning kan nektast dersom brukaren ikkje kunne blitt andelseigar.

§ 5-6. Overlating av bruken med særleg grunn

(1) Andelseigaren kan elles med godkjenning frå styret overlate bruken av heile bustaden dersom
  1. andelseigaren er ein juridisk person, eller
  2. andelseigaren skal vere borte mellombels som følgje av arbeid, utdanning, militærteneste, sjukdom eller andre tungtvegande grunnar, eller
  3. ein medlem av brukarhusstanden er andelseigarens ektemake eller slektning i rett opp- eller nedstigande linje eller fosterbarn av andelseigaren eller ektemaken, eller
  4. det gjeld bruksrett som nokon har krav på etter ekteskapsloven § 68 eller husstandsfellesskapsloven §  3 andre  ledd.

(2) Godkjenning kan berre nektast dersom brukarens forhold gir sakleg grunn til det. I tilfelle som nemnt i første ledd, kan godkjenning nektast dersom brukaren ikkje kunne blitt andelseigar, jf. § 4-4.

§ 5-7. Søknad om godkjenning

Har laget ikkje sendt svar på ein skriftleg søknad om godkjenning av brukar innan ein månad etter at søknaden er komen fram til laget, skal brukaren reknast som godkjend.

§ 5-8. Andelseigarens ansvar

(1) Overlating av bruken minkar ikkje andelseigarens plikter i forhold til laget.

(2) Andelseigar som er juridisk person, skal peike ut ein fullmektig som kan ta imot meldingar frå laget om bruken av bustaden. Fullmektigen skal vere ein fysisk person. Laget kan krevje skriftleg svar innan ti dagar dersom det har vendt seg skriftleg til den utpeikte personen om spørsmål som gjeld mishald av pliktene i forhold til laget.

(3) Fysisk andelseigar skal halde styret orientert om kvar ein kan få tak i han, så lenge andelseigaren har overlate bruken av bustaden til andre.

§ 5-9. Pålegg om flytting

(1) Blir bruken overlaten i strid med reglane i paragrafen her, eller er vilkåra for bruksoverlating ikkje lenger til stades, kan laget påleggje brukaren å flytte og eventuelt krevje fråviking etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13.

(2) Oppfører brukaren seg slik at det er fare for øydelegging eller vesentleg forringing av eigedommen, eller slik at det er til alvorleg plage eller sjenanse for andre brukarar i eigedommen, kan laget krevje fråviking frå bustaden etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13. Kravsmål om fråviking skal setjast fram for tingretten. Dersom det innan fristen etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-6 blir reist innvendingar mot fråvikinga som ikkje er klart grunnlause, skal kravsmålet om fråviking ikkje takast til følgje utan behandling ved allmennprosess.
0 Endra med lov 21 des 2007 nr. 127 (ikr. 1 jan 2008).

§ 5-10. Bortfall av bruksrett

(1) Alle bruksrettar til bustaden fell bort når andelen skiftar eigar.

(2) For bruksrett som nokon har krav på etter ekteskapsloven § 68 eller husstandsfellesskapsloven § 3 andre ledd, gjeld likevel vanlege reglar om bortfall av hefte. Slik bruksrett har vern utan registrering mot andelseigarens kreditorar og seinare frivillig rettsstifting i andelen. Vedtektsfesta forkjøpsrett blir ikkje utløyst før bruksretten er fallen bort.

(3) Fell bruksretten bort på grunn av eigarskifte, kan brukaren krevje skadebot av andelseigaren om ikkje andelseigaren kan vise at bortfallet kom av ei hindring som låg utafor andelseigarens kontroll, og det ikkje var rimeleg å vente at andelseigaren kunne ha rekna med hindringa på avtaletida, eller at andelseigaren skulle unngå eller overvinne følgjene av hindringa.

Klikk her for å se hele Lov om burettslag (burettslagslova).