Årets ordinære generalforsamling avholdes som digitalt møte med mulighet for avstemming på papir på utsendte stemmesedler. Fullstendig årsberetning med innkalling kan lastes ned her.

Generalforsamlingen avholdes i tidsrommet 6. – 13. mai 2021

Dagsorden

 1. Godkjenning av møteinnkallingen
  Møtet gjennomføres digitalt og er innkalt skriftlig senest 8 dager før åpning.

Forslag til vedtak:
Det foreslås å godkjenne måten møtet er innkalt på.

 1. Valg av protokollvitner
  Det skal velges to vitner til å signere protokollen for årsmøtet.

Forslag til vedtak:
Silje Hjørungnes og Mattias Friberg velges som protokollvitner.

 1. Årsrapport og årsregnskap for 2020
  Se detaljer for regnskap, budsjett, balanse, noter, samt revisors beretning i årsmeldingen for 2020. Årsregnskapet for 2020 viser et positivt resultat på kr. 1.135.077,-.

Forslag til vedtak:
Årsberetningen og regnskapet godkjennes. Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.

 1. Godtgjørelser til styret
  Ordinært styrehonorar for 2020 foreslås holdt uendret på totalt 430.000,-. Av dette utgjør 300.000,- styrelederhonorar. Totalt kr. 130.000,- foreslås fordelt etter innsats og arbeidsoppgaver på de øvrige styremedlemmene og varamedlemmene. Styret foretar denne fordelingen.

Forslag til vedtak:
Styrehonoraret for 2020 settes til 430.000,- fordelt på 300.000,- i styrelederhonorar og 130.000,- i honorar til fordeling etter arbeidsmengde og oppgaver til styrets øvrige medlemmer.

 1. Vedlikeholdsbudsjett
  Styret vil fortsette arbeidet med løpende vedlikehold og generell oppgradering av bygning og fellesarealer i 2021. Budsjettpost til ordinært og løpende vedlikehold foreslås satt til 1.000.000,-. Dette skal dekke både det faste vedlikeholdet, uforutsette hendelser og mindre prosjekter.

Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til budsjett for vedlikehold på kr. 1.000.000,- for 2021.

 1. Asfaltering av indre parkeringsområde
  Styret ønsker å inngå avtale med Øst Asfalt for asfaltering, oppretting og merking av indre parkeringsområde mellom bygningen og parken. Øst Asfalt AS er entreprenøren som foresto asfalteringen av ytre parkerings-
  område høsten 2020.
  Aktuell anleggsperiode vil være tidlig sommer 2021.
  Kostnaden begrenses til 500.000,- inkl. MVA.
  For nærmere detaljer, se redegjørelse i årsmeldingen under avsnittet for prosjekter for 2021.

Forslag til vedtak:
Styret gis fullmakt til å inngå kontrakt med Øst Asfalt AS om asfaltering av indre parkeringsområde mellom parken og garasjerekken, for en estimert kostnad på 500.000,-.

 1. Installasjon av ladestasjoner
  Styret foreslår å installere doble ladestasjoner på ytre parkeringsrekke, totalt 30 ladeuttak fordelt på 15 stasjoner. Disse vil være tilsvarende ladestasjonene på indre rekke som ble montert i 2017/2018. Infrastruktur og fester for nye ladestasjoner ble lagt opp i forbindelse med ferdigstillelse av parkanlegget i 2019.
  Installasjonen av de siste ladestasjonene ferdigstiller da hele ladeanlegget med totalt 56 ladepunkter. Ytterligere detaljer finnes i årsmeldingen under prosjekter for 2021.
  Installasjonen finansieres gjennom låneopptak i OBOS Banken.

Forslag til vedtak:
Styret gis fullmakt til å gjennomføre installasjon av 15 doble ladestasjoner på ytre parkeringsrekke for en estimert kostnad på 1.125.000,-, finansiert gjennom låneopptak i OBOS Banken.

 1. Innkomne forslag
  Styret har fått inn forslag om installasjon av manuelle brannmeldere i hver etasje, samt utarbeidelse av opp-
  legg og rutiner for evakuering ved brann.
  Det er tidligere gjort utredninger av brannvern og -beredskap, men det er ikke noe i veien for at det kan gjøres en ny faglig vurdering. Styret foreslår at dette gjøres gjennom borettslagets samarbeidspartner Firesafe AS. I den grad varslingssystem kan installeres uten store investeringer forutsettes det at styret bestiller dette uten ytterligere vedtak i Generalforsamlingen.
  Informasjon om rutiner og tiltak ved brann og evakuering vil bli utarbeidet og lagt ut i løpet av første halvår 2021.

Forslag til vedtak:
Styret engasjerer Firesafe AS for en gjennomgang og vurdering av ytterligere brannverntiltak i bygningen, spesielt med tanke på installasjon av manuelle brannmeldere i hver etasje.

 1. Valg
  • Styreleder Are Solberg stiller til gjenvalg for 1 år under forutsetning av generalforsamlingens godkjenning av styrehonorar.
  • Nestleder/styremedlem Monica Lovasz stiller til gjenvalg for 1 år.
  • Styremedlem May Våtvik har 1 år igjen av valgperiode og er derfor ikke på valg.
  • Styremedlem Silje Hjørungnes stiller til gjenvalg for 1 år.
  • Styremedlem Mattias Friberg stiller til gjenvalg for 1 år.

Styret foreslår å redusere antallet varamedlemmer fra fire til to fra og med styreperioden 2021/2022.
I henhold til borettslagets vedtekter skal styret bestå av minst styreleder, samt to styremedlemmer og to varamedlemmer. Styret er dermed uansett godt over minstekravet i vedtektene.

Valgkomiteens innstilling:
Valgkomitéen har i samråd med styret kommet fram til følgende innstilling (alle med adresse Dynekilgata 15):

Leder:
Are Solberg Gjenvalg 1 år

Styremedlemmer:
Monica Lovasz Gjenvalg 1 år
Silje Hjørungnes Gjenvalg 1 år
Mattias Friberg Gjenvalg 1 år
May Våtvik Gjenstår 1 år

Varamedlemmer:
Hannah Hildonen Gjenvalg 1 år
Paul Hansen Gjenvalg 1 år

Delegert til OBOS’ generalforsamling:
Are Solberg Delegat
Monica Lovasz Vara

Valgkomité:
Jorunn Holstvold Gjenvalg 1 år

Forslag til vedtak:
Valgkomitéens og styrets innstilling til styre og
delegater for perioden 2020/2021 vedtas.

Oslo, 16.04.21

Styret,
Dynekilgata 15 Borettslag